• สโมสรนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. จัดโครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2561
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาสังคมไทย” โดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาสังคมไทย” โดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 256…
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. ได้รับรางวัลเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8 โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. ได้รับรางวัลเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8 โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมน…