• นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. ได้รับรางวัลเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8 โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. ได้รับรางวัลเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8 โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. ได้รับรางวัลเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8 โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมน…
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์ เนื่องในโอการได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็น “ศาสตราจารย์”

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์ เนื่องในโอการได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็น “ศาสตราจารย์”

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมน…
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 5 ของสถาบันพระปกเกล้า

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 5 ของสถาบันพระปกเกล้า

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสต…